MEDRUPLAST

Themeluar ne vitin 1994, MDP eshte konfeksionues bashkeohor I letres shtepiake dhe hixhenike. MDP funksionon me aftesi te larta zhvillimore, prodhuese dhe ka perqindje te madhe te tregut kosovar dhe regjional, me nje llojIlojshmeri prodhimesh dhe vellimin me te madh prodhues ne Kosove. 
MDP eshte e pemendruar ne shtimin e vleres se prodhimeve te veto, permes permiresimit te procesit prodhues dhe kualitetit. Me nje qasje te till. MDP mbetet prijese be treg dhe vazhdon vijat zhvillimore. 
MDP vazhdimisht perpiqet te ofroje prodhime me vlera te shtuara dhe cmime te vlitshme, te arrije rezultate me te medha dhe kontribuoj pozitivusht me prodhimet apo sherbinnet tona. MDP vazhdoj t'i udheheq aktivitetet me standarde me te larta ekonomike dhe duke mos e derntuar ambientin 

PRIORITETET STRATEGJIKE TE MDP-S JANE: 
•Te vazhdoje te perciendrohet ne konsumatorin dhe nevojat e tyre, risite, zhvillimin e prodhimeve dhe marketing. •Te forcoje poziten e prodhimeve tona ne tregun e letres hixhenike, duke u ofruar vlera te reja shitesve me shumce/pakice. •Te shtoje prezencen tone ne treg permes investimeve ne prodhim, distribuim dhe rrjetin shires. •Te forcoje partneritetet me shitesit dhe tregtaret kryesore me shumce/pakice. •Te vazhdoje optimizmin e zinxhirit furnizues dhe te permiresoj efikasitetin prodhues.